„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határoza­tot hozta

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az
alábbi határoza­tot hozta:


A szo­ciális étkeztetés folyam­atosan üzemel, az ebéd kiszál­lítása zavar­ta­lanul működik.
Az iskolás gyer­mekek részére, akik rend­sz­eres nevelési támo­gatás­ban vagy 50% ked­vezmény­ben részesül­nek– előre cso­magolt, dobo­zos adagok­ban — abban az alábbi esetek­ben tud ebédet biz­tosí­tani ha:

•a szülő legkésőbb az előző munkanap 9 óráig tele­fonon jelzi gyer­meke ebédigényét Horváth Katalin gaz­dasági vezetőnél (70÷3968605)
•az igény leje­len­tését követő nap­tól lehet az ebédet átvenni a kijelölt intézmények­ben szemé­lye­sen
•az ebédet az igény leje­len­tését követően min­dad­dig folyam­atosan biz­tosítjuk, amíg a szülő nem mondja azt le
•az ebédle­mondás az igény megszűnése előtti munkanap 9 óráig kell jelezni a fent megadott tele­fon­szá­mon


A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda további intézkedésig igény szerint ügyeletet tart fenn. Csak azon szülők vihetik az iskolába gyer­mekeiket, akik dol­go­z­nak és más módon nem tudják a gyer­mek felü­gyeletét megoldani. Kér­jük azokat a szülőket, hogy, aki meg tudja oldani a gyer­mek felü­gyeletét, tartsa otthon iskoláskorú gyer­mekét, a vészhe­lyze­tre tek­in­tet­tel.

Tisztelt Szülők!
Fel­hívjuk figyelmüket, hogy bün­te­th­ető az a szülő, akinek gyer­meke tanítási idő alatt felü­gyelet nélkül közterületen tartózkodik. Ugya­nis a szülő köte­lessége, hogy ezen idő alatt a gyer­mek az otthonában tan­uljon és a kiadott tananyag­gal foglalkoz­zon.


Espasa– San­cho Ramon
Igaz­gató


OKOSKÁK

Nyomtatás
OKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsé­bet Iskola ren­dezett meg, III. helyezést ért el!
Iskolánk képviselői 3. és 4. osztá­lyos tan­ulók voltak.
Grat­ulálunk!

Büszkék vagyunk…

Nyomtatás
Végte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyer­mekelőadás­ban nyúj­tott fan­tasztikus szere­pléséért.
Köszön­jük hogy részese lehetett az iskola tan­testüstelete és diák­sága ennek a megra­gadó pro­duk­ció­nak.
Köszön­jük Musi­cal Akademia JP!
Ter­mészete­sen büszkék vagyunk a többi gyer­mek­sz­ere­plőre is aki iskolánkat képviselte az előadás­ban!

Frasang

Nyomtatás
2020. február 13-​án és 14-​én tar­tot­tuk iskolánk hagy­ományos farsangi bálját.


Ovi­sok­nak

Nyomtatás
Az érdek­lődő nagyc­so­por­tos ovi­sok iskola előkészítő foglalkozá­son vet­tek részt február 11-​én délután az iskola aulájában, ahol Andrea néni vezetésével a leendő elsősök az álla­tokkal barátkoz­tak meg.
Volt sok nevetés, mese, játék, tan­ulás.1. oldal /​12


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Már­cius
28
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. már­cius 28. – Szom­bat (Jn 7,4053)

    2020 Mar 28,

    Amikor Jézus a jeruzsálemi tem­plom­ban taní­tott, szavainak hal­latára a nép közül egye­sek felk­iál­tot­tak: „Ez valóban a Próféta.” Mások meg azt mondták: „Ez a Mes­siás.” Voltak azon­ban olyanok, akik megkérdezték: „Hát Galileából jön a Mes­siás? Az írás szerint nemde Dávid család­jából és Dávid városából, Betle­hem­ből kell jön­nie a Mes­siás­nak?” Erre szakadás[…]

    Bővebben…

Hír­levél