„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2021. január 25. – Hétfő, Szent Pál apos­tol megtérése (Mk 16,1518)

    2021 Jan 25,

    Abban az időben Jézus meg­je­lent a Tizen­eg­y­nek, és így szólt hoz­zájuk: Men­jetek el az egész vilá­gra, és hird­essétek az evangéli­u­mot min­den teremt­ménynek. Aki hisz és megk­eresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevem­ben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszél­nek, kígyókat vehetnek[…]

    Bővebben…

Hír­levél